โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

 

More
Resources

ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
เกี่ยวกับ สพฐ.

  070 มอบนโยบาย ผอ.รร.ที่มีอัตราการแข่งขันสูง
  061 แนวทางรับนักเรียนปี 2553
  058 สัมมนาประจำปีของ สบมท.
  053 ภารกิจที่ จ.ลพบุรี
  039 แผนดีกล่องมาก
  034 พบ ผอ.-รอง ผอ.สถานศึกษามัธยมฯ ที่นครนายกและเพชรบูรณ์
  024 8เรื่องที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา
 

Follow us on Twitter

RSS Feed "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"

 
 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๗๖/๒๕๕๓
รมว.ศธ.มอบรางวัลด้าน ICT แก่ครู-นักเรียนตามโครงการ Microsoft Partners in Learning

 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันด้าน ICT สำหรับนักเรียน “Microsoft IT Youth Challenge 2010” และการแข่งขันด้าน ICT สำหรับครูผู้นำนวัตกรรม “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2010” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ศธ. โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนครูและนักเรียนให้พัฒนา ICT  เพื่อการศึกษาต่อยอดสังคมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.กล่าวว่า การศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นการศึกษาในโลกยุคโลกาภิวัตน์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน และเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคน  ขณะนี้เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังจะเดินสู่ศตวรรษที่ ๒๑  แต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือ ครูและโรงเรียนอยู่ในศตวรรษใด เพราะเราต้องร่วมเดินไปพร้อมกัน โครงการในวันนี้ทำให้เห็นว่า ครูและนักเรียนประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศตามลำดับ

ในช่วงที่ผ่านมา ศธ. โดยเฉพาะ สพฐ. ได้มีความพยายามในการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งได้มีความร่วมมือและเข้าร่วมโครงการกับกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รมว.ศธ.ก็ให้ความสำคัญกับด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงได้ยกเป็น นโยบายของ ศธ. และยกระดับการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติ (National Education Network หรือ Ned Net) ซึ่งจะมีการลงทุนเป็นจำนวนหมื่นล้านบาท เพื่อดำเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสร้างระบบ Interactive เพื่อใช้ในการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับครู   สำหรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ศธ.ต้องการนำนักเรียนไปสู่ความเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ หรือที่เรียกว่า เก่ง ดี มีสุข ในอนาคตเราต้องมีพลเมืองที่สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี จึงเป็นหน้าที่ของการศึกษา ที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะหากคนมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง ชุมชน ประเทศ ให้เท่าทันได้
ภาพ นวรัตน์ รามสูต

รมว.ศธ.กล่าวสรุปว่า ความร่วมมือครั้งนี้ นับว่าสนองตอบต่อนโยบายของ ศธ. และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการศึกษาของไทย มีความเจริญก้าวหน้าในระดับนานาชาติ และจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ รวมทั้งเป็นกำลังใจให้ส่วนราชการอื่นของ ศธ.ได้เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู และพัฒนานักเรียน เพื่อนำพาการศึกษาให้ก้าวทันโลก มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้ขอให้ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล นำความรู้ความสามารถไปขยายผลต่อเพื่อนครู เพื่อนนักเรียน และพัฒนาความสามารถของตนเองให้เต็มศักยภาพต่อไป.

นวรัตน์ รามสูต
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

Bookmark and Share

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร , นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net